ZMIANY W SPOSOBIE AUTORYZACJI TRANSAKCJI

Szanowni Klienci.

Zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE) oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji – Standardy RTS (Regulatory Technical Standards), do dnia 14 września 2019 r. Bank jest zobowiązany do zmian w udostępnianych sposobach autoryzacji transakcji elektronicznych.

 1. Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami wymóg silnej autoryzacji transakcji poprzez hasła SMS będzie realizowany wyłącznie z dodatkowym kodem uwierzytelniającym, który każdy z Klientów ustanowi przy pierwszym zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej, po wprowadzeniu zmian w systemie.
  Wspomniane zmiany w systemie bankowości elektronicznej nastąpią w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a o konieczności ustanowienia kodu uwierzytelniającego zostaną Państwo poinformowani stosownym komunikatem w bankowości elektronicznej.

 2. Z dniem 14 września 2019 r. zostaną wycofane wszystkie papierowe listy haseł jednorazowych, stosowane jako sposób autoryzacji operacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  Jeżeli korzystają Państwo z tej formy autoryzacji prosimy, aby do dnia 13 września 2019 roku, dokonali Państwo zmiany sposobu autoryzacji przelewów, na hasła SMS. W przeciwnym razie od dnia 14 maja br. lista haseł przestanie być aktywna i nie będą Państwo mieli możliwości akceptowania transakcji internetowych.

  Jak zmienić formę autoryzacji?

  1. Jeżeli nie mają Państwo podanego w Banku własnego krajowego numeru telefonu komórkowego lub jest on nieaktualny, należy w dowolnej placówce naszego Banku złożyć aktualizację Wniosku w sprawie korzystania z systemu Internet Banking, w którym należy uzupełnić/zmienić numer telefonu, zmieniając jednocześnie sposób autoryzacji transakcji na hasła SMS

  2. Jeżeli mają Państwo podany w Banku aktualny krajowy numer telefonu komórkowego, mogą Państwo dokonać tego samodzielnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy, zgodnie z poniższym rysunkiem, wejść w zakładkę Ustawienia, a następnie Bezpieczeństwo i w pozycji Sposób autoryzacji operacji zmienić Listę haseł na Hasła SMS.
Powyższe zmiany to przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Prosimy o dokonanie zmian we wskazanym terminie.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z placówkami Banku.