Kredyt Płynnościowy (Linia UP) z dopłatami ARiMR


Z kredytu mogą skorzystać producenci rolni na poprawę płynności finansowej.


Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:


  1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

  2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

  3. paliwa na cele rolnicze,

  4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

  5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

  6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

  7. pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.


Maksymalna kwota kredytu:


Oprocentowanie:


Prowizja:


Okres kredytowania:Z oferty można skorzystać do 31 grudnia 2024 r. lub do czasu wyczerpania kwoty pomocy.


W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą w Banku dla kredytów preferencyjnych.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,23% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy; oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę: stałe 2% w skali roku, spłata w ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty kredytu: 60 rat, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.864,90 PLN, najniższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.668,74 PLN. Całkowity koszt kredytu 5.581,18 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 5.081,18 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0,5% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 500,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 105.581,18 PLN.


Kalkulacja została dokonana na dzień 29.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.