System kontroli wewnętrznej

       System kontroli wewnętrznej odgrywa strategiczną rolę dla bezpieczeństwa działania Banku i jest istotnym elementem zarządzania ryzykiem. Zasady przeprowadzania kontroli ryzyka są określone w Regulaminem kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie.

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie został opracowany na  podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz na podstawie nowej Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2017 r.

W Banku Spółdzielczym w Żyrakowie system kontroli wewnętrznej funkcjonuje na dwóch poziomach (liniach) obrony. Trzeci poziom obrony (tj. Audyt Wewnętrzny), z uwagi na fakt, że Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz uwzględniając zapisy Ustawy o bankach spółdzielczych, jest realizowana przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony.

System kontroli wewnętrznej
Polityka wynagradzania